"Oos Naer 54" (jaargang 14, nr. 54, december 2012)

Op de voorkant van deze uitgave nr.54 staat de St. Martinuskerk van Neer in de sneeuw.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (redactie)

In deze uitgave zijn, twee nieuwe artikelen opgenomen: een over zuster Johannista van Verheije Sjang en een over de Boerinnenbond, later de Neerse Vrouwenvereniging. Er is ook nog een brief aan Sjra Versteegen vanuit Nieuw-Zeeland. De andere artikelen zijn bekende kost. Harrie van Pietjes heeft nog aanvullingen aangereikt op het boerengereedschap van Hannes Sijben. Een achttal woorden wordt hier nog nader toegelicht. In de vorige uitgave zijn twee verkeerde namen genoemd bij 'De leden van de H. Familie in 1936, deel 6); nummer 149 en 157.Nr. 149 moet Wilhelmus Metsemakers, klompenmaker, zijn; geboren op 27-09-1871 te Neer, gestorven op 01-04-1950 te Neer; Nr. 157 moet Joseph Hubertus van Roij, Koet Sef, zijn: geboren op 13-08-1890 te Neer, gestorven op 14-12-1964 te Roermond (ziekenhuis). De redactie wijst nog op een uitgave, getiteld: "Van twaalf naar ÉÉN", dat op de Heemkundedag in het gemeentehuis van Heythuysen op zondag 18 november 2012 werd gepresenteerd. In deze uitgave worden de verschillende gemeentes, die nu onder de gemeente Leudal vallen, beschreven en waarin het bestuurlijke en maatschappelijke leven in woord en beeld centraal staan. De gezamenlijke heemkundeverenigen presenteerden zich die dag onder grote belangstelling op deze tweejaarlijkse heemkundedag.

"100 jaar geleden (14)" (door Jos Geraets)

De artikelenserie '100 jaar geleden' is samengesteld uit beschrijvingen van gebeurtenissen die honderd jaar geleden in Neer hebben plaatsgevonden. De gegevens hiervoor zijn veelal ontleend aan het 'oud archief' van de voormalige gemeente Neer en aan kranten uit die tijd. Deze aflevering is geheel gewijd aan de oprichting van de Coöperatieve Tuinbouwvereniging 'Neer Vooruit'. Op 27-01-1912 werd in café H. Allers aan de Swalmerstraat te Roermond de 'Coöperatieve Roermondsche Fruit- Groenten- en Aardappelveiling' (CRV) opgericht. In de 'Commissie van Voorbereiding' was Neer vertegenwoordigd. 22 gemeenten met 427 telers zeiden hun medewerking toe en verklaarden zich bereid hun producten aan de Roermondse veiling te laten verkopen.In alle aangesloten gemeenten werden vergaderingen belegd, besturen verkozen en afgevaardigden benoemd. Op 30 mei 1912 werd de Neerse tuinbouwvereniging opgericht en kreeg de naam "Neer Vooruit". Het bestuur in Neer bestond uit: voorzitter Jan Mathis Breukers, vicevoorzitter Hannes Derikx, secretaris Segraad Hermans, Antonius Naus (Andriesse Teun) en Wilhelmus aan den Boom (Nieëze Wöllemke). Neer zou uitgroeien tot een van de grootste afzetvereniging van de Roermondse veiling, zowel in leden als in omzet. Het vervoer van producten naar de veiling in Roermond werd uitbesteed aan Jacobus (Koeab) Verheijen met als tweede voerman Cornelis (Neliske) Claessen. De veiling was georiënteerd op de Duitse markt en de producten werden in Marken betaald. De officiële akte van oprichting werd openbaar gemaakt in de Nederlandse Staatscourant van 17 augustus 1932. In 1933 werd de aanvankelijk genoemde tuinbouwvereniging 'Neer Vooruit' veranderd in 'Coöperatieve Tuinbouwvereniging Neer, W.A., met als omschrijving: Veilingbedrijf.

"Neer, vroeger en nu" (door Koos Luijten)

Neer, vroeger.....

Bovenstaande foto is eind jaren '80 gemaakt vanuit de Engelmanstraat. Op de foto staan de magazijnen van de levensmiddelen-groothandel firma Terstappen. De grote deuren zijn voor het lossen en laden van goederen. Boven de linker laad- en losdeur bevond zich de snoepafdeling. In 1966 werd het nieuwe magazijn op het industrieterrein op Hanssum in gebruik genomen. In 1989 werden bovenstaande magazijnen afgebroken en werden er woningen gebouwd.

En nu.....

Bovenstaande foto is gemaakt in mei 2012. Nadat de magazijnen waren afgebroken, bouwde bouwbedrijf Janssen de Jong op de vrijgekomen grond acht premie A-woningen en vier driekamerwoningen. Deze werden in 1990 opgeleverd.Tijdens de hoge waterstanden in december 1993 en in januari 1995 stond het rivierwater in deze woningen.

"Het levensverhaal van zuster Johannista" (deel 1) (door zuster Joahannista (Anna Verheijen) (redactie door Elly Keiren-Mestrom en Annie Simons)

Zuster Johannista, Anna Verheijen, schreef zelf de geschiedenis van haar leven. Na de inleiding leest u in uitgave nr.54 (blz.5) het verhaal, zoals ze het zelf opgetekend heeft. Het wordt in twee afleveringen gepubliceerd. Zuster Johannista, Anna Verheijen, werd geboren in Neer (Limburg) op 24 september 1917. Ze kwam uit een fruittelers- en landbouwgezin met 9 kinderen. Ze schrijft, dat ze heel mooie herinneringen hieraan heeft. Op 21 april 1942 trad zij in te Baexem. Vanwege de oorlog moest zij met anderen weg uit Baexem en kwam in Steyl terecht. Op 23 maart 1945 legde zij de eerste geloften af. In 1947 werd zij uitgezonden naar Flores (Indonesië). Zij kreeg de leiding over de technische dienst alsook van de tuin en de boerderij. Zij kon zo haar technische kennis doorgeven. Ze maakte zich zorgen om de jonge mensen dat er van hun eigen tuin en boerderij voldoende eten was voor alle zusters en kinderen van het internaat. Dat knaagde aan haar gezondheid. Ze kreeg een maagbloeding, waarvan ze toch weer herstelde, zodat ze haar werk weer kon hervatten. Na 26 jaar op Flores te hebben gewerkt, moest zij vanwege gezondheidsklachten voorgoed terugkomen naar Nederland. Na haar hertstel werkte zij nog enkele jaren in de bakkerij van het Udens retraitehuis. Ze hield van de natuur tijdens haar dagelijkse wandelingen in de tuin; ze hield van muziek en volgde met veel interesse de sportverslagen op de televisie. Ze heeft ook veel mooie handwerkstukken gemaakt. Op 24 maart 1995 heeft ze haar gouden feest gevierd in klooster Mariabosch te Baexem en op 24 maart 2005 vierde ze in 'Retraitehuis' in Uden, samen met haar medezusters, haar diamanten feest. Zuster Johannista Verheijen overleed 1 april 2006. Het was haar wens haar te gedenken met haar eigen gebed op het bidprentje.  

"Van boerinnenbond tot Neerse vrouwenvereniging" (door Elly Keiren-Mestrom en Annie Simons)

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat in Neer de grondslag werd gelegd voor de huidige vrouwenvereniging.Op initiatief van de boeenbond, alleen bestaande uit mannen, werden in 'de jaren 30' in Limburg de boerinnenbonden opgericht. In Neer gebeurde dit in 1932. Toen waren uitsluitend boerinnen of boerendochters lid. Ze kregen via cursussen alleen maar dingen voorgeschoteld waarmee ze elke dag te maken hadden, onder andere inmaken, slachten, opfokken van kalveren, verzorgen van melk- en pluimvee enz. In de jaren '60 verdwenen er steeds meer boerenbedrijven en daardoor waren er ook steeds minder boerinnen. Zo werden meer niet-agrarische vrouwen lid en dit leidde in 1965 tot naamsverandering van de organisatie in Limburgse Vrouwenbeweging L.V.B.Het programma werd aan de tijd aangepast met meer bij de tijd zijnde lezingen, cursussen en excurcies.In 1982 werd het gouden jubileum gevierd met 120 leden, waarvan nog 30 uit de agrarische sector. Bij die gelegenheid werd er door de dames Marie Gooren-Engels en Lena Emonts-Vullers een gedicht gemaakt over het wel en wee van de vereniging gedurende 50 jaren. (Dit gedicht is geheel in nummer 54 afgedrukt!)In 1990 veranderde de naam van L.V.B. in 'Zij Actief', maar na enkele jaren trok de afdeling Neer zich door omstandigheden terug uit de overkoepelende organisatie en ging als zelfstandige vrouwenvereniging verder onder de naam: Neerse Vrouwen   Vereniging St. Martha (N.V.V. St. Martha).(foto's: archief Lies Pijls-van Lier)

"De leden van de H. Familie in 1936 nu benaamd" (deel 7) (door Tjeu Hermans; met medewerking van Piet Timmermans)

Dit is de zevende deelfoto van de serie: De leden van de H. Familie in 1936 nu benaamd. Deze deelfoto omvat de nummers 168 t/m 199. We hebben bij deze deelfoto bij nummer 197 maar één onbekende. Wie brengt de oplossing?

Enkele personen op deze (deel)foto:


170: Peter Mathis Janssen, Pens Pieërke

173: Johannes Hendrikus (Sjeng) Schreurs; hij was een zoon van Sloes Sef 

174: Johannes Wilhelmus Theodorus Tobben, zoon van Wienand Tobben

178: Jacobus Naus, Kuuëb oet 't Väörtje

179: Kapelaan Hermanus Antonius Jozef Rieter; kapelaan te Neer van 1936 tot 1941

181: Peter Hubertus van Roij, zoon van Sef oete Koet

185: Martinus Sijben, Bassiane Tien

187: Antonius Huberus Delissen, Täön van Drese Lot

188: Michiel Jacobus Theodorus (Gielke) Metsemakers; hij was een zoon van Speerkes Pieër

190: Johannes Hubertus Luijten, Luijte Sjeng

191: Segerardus Josephus Hermans, Segraad van Haonsem

192: Peter Jozef Schnitzeler, Peter Sjnietseler

194: Johannes Martinus Gorissen, Gaorisse Sjeng

195: Godefridus Sillekens, Sloes Fried

196: Martinus Kuijpers, Leuve Merte

199: Segerardus Josephus Hermans, Segraad vanne Kruutsstraot (Gegevens over deze personen zijn terug te vinden in het boek "Van Naer Haer" VNH.)

"De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796" (deel 4.2) (door Jo Kuijpers)

Dit deel 4.2 heeft de subtitel meegkregen van "De nieuwe eigenaars van het klooster". Arnold Jean Baptist de Raet en André Michel Hendrix (notaris te Helden) werden in 1798 de nieuwe eigenaren van het kloostercomplex en de landerijen. Op 6 december 1802 passeerde voor notaris H.A. Milliard te Roermond een akte waarbij Keizerbosch werd verkocht. Hierbij waren Petrus de Koning (als verkopende partij) en André Michel Hendrix, beiden uit Helden, aanwezig. In de oorspronkelijke akte van 1798 staat Petrus de Koning niet genoemd. Petrus de Koning was een bemiddeld man en leende geregeld grote sommen geld uit, die hij vaak bij notaris Hendrix liet beschrijven. Op 28 november 1804 verschijnen de heren Pierre de Koning en André Michel Hendrix voor notaris Milliard te Roermond vanwege verkoop van percelen grond aan Theodore de Raet. Theo de Raet, zoon van Arnold Jean Baptist de Raet gaat met zijn vrouw Magdalena Maria Zorreth op Keijzerbosch wonen en zal door aankopen het landgoed weer uitbreiden en tevens de overige familiebezittingen beheren. Op 14 september 1805 passeert wederom voor notaris H.A. Milliard te Roermond een akte , waarbij Theodore de Raet grond aankoopt van de heren de Koning en Hendrix. In de periodieke uitgave staan de stukken grond beschreven, die zijn aangekocht.    

"Een brief uit Nieuw-Zeeland aan Sjra Versteegen" (door Herman Metsemakers)

Een brief, die via een omweg bij de redactie is terecht gekomen, werd gevonden door Jo Versteegen. Hij vond hem bij het opruimen tussen de spullen van zijn overleden broer Sjra.Jo gaf deze brief terug aan Herman Metsemakers met het verzoek om die door te geven aan de heemkundevereniging voor plaatsing in 'Oos Naer'. De tekst van deze brief is ongewijzigd overgenomen. Deze is in zijn geheel gepubliceerd in 'Oos Naer', nr.54, december 2012. Op 26 mei 1958 schreef Herman Metsemakers een brief aan Sjra Versteegen over zijn bootreis naar Nieuw-Zeeland. Hij vertrok uit Rotterdam op 1 februari. Via Engeland voer het schip naar Curaçao, een reis van negen dagen. Herman beschrijft wat hij daar zoal zag en gedaan had. De reis ging verder via het Panama-kanaal naar Zuid-Amerika; dat was twaalf dagen varen. In de stad Panama waren ze aan wal gegaan. Net op tijd was hij terug op het schip, toen de reis werd voortgezet op weg naar Tahiti. Onderwg werd de evenaar nog gepasseerd. De reis verder naar Wellington, Nieuw-Zeeland, duurde negen dagen. In totaal hadden ze met de boot 20.000 km. afgelegd. Na de uitscheping ging Herman met de bus naar het station en toen met de trein naar de plaats van bestemming, Trentham, in een groot kamp.Twee dagen later ging hij werken bij de grootste aannemer als constructie- en staalwerker. Hij verdiende goed. Hij sliep bij een Schot in een mooie kamer. Zo leerde hij ook aardig Engels spreken.