"Oos Naer 57" (jaargang 15, nr. 57, september 2013)

Op de voorkant van deze uitgave nr.57 staat een afbeelding van de jachthaven van Neer in de jaren zestig. Dit jaar 2013 vierde de Watersportvereniging 'Hanssum' het 50-jarig bestaan.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (redactie)

In deze uitgave wilt de redactie speciale aandacht vragen voor het volgende nummer van 'Oos Naer', dat in december a.s. zal gaan verschijnen. Dat zal een namelijk een jubileumnummer worden, omdat onze heemkundevereniging 'Oos Naer' dan 15 jaar bestaat. Behalve een paar artikelen van de redactie willen we in de decemberuitgave de lezers zoveel mogelijk aan het woord laten. De lezers worden hierbij uitgenodigd om een stuk of stukje te schrijven, dat dan in 'Oos Naer' geplaatst kan worden. Het mag over van alles gaan, als het maar een band heeft met u en (Oos) Naer; bijvoorbeeld kinderen, ouders, gezin, familie, buurt, werk, vereniging, kerk, gemeente, landschap, geschiedenis, verhalen, gebeurtenissen enz. De laatste tijd hebben we een paar voorbeelden van zo'n artikel op de redactie binnen gekregen. Eén daarvan 'Herinneringen aan de Kepelskoel', geschreven door Tilly Nijssen-Reijnen, is gepubliceerd in september 2012 en ook een artikel van Henk van Ratingen over zijn grootmoeder, Kato van Ratingen, in het vorige nummer is een voorbeeld van wat met deze oproep wordt bedoeld. Hebt u iets geschreven, stuur dan uw bijdrage liefst vóór 1 november naar de redactie.

"100 jaar geleden (17)" (door Jos Geraets)

De artikelenserie '100 jaar geleden' is samengesteld uit beschrijvingen van gebeurtenissen die honderd jaar geleden in Neer hebben plaatsgevonden. De gegevens hiervoor zijn veelal ontleend aan het 'oud archief' van de voormalige gemeente Neer en aan kranten uit die tijd.   In dit hoofdstuk komen interessante stukjes voor, die een beeld geven van een eeuw geleden. In verband met de aanbesteding van nieuwe glasramen voor het raadhuis op 7 januari 1913, hadden zes timmerbedrijfjes ingeschreven, waaronder de Gebroeders Naus. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan Frans van Roij, omdat hij de laagste inschrijver was. De inschrijvinsbedragen liepen uiteen van 81 gulden tot 125 gulden. Frans was timmerman. Hij bleef vrijgezel. Hij was een broer van Paad Fried. De gemeente besloot op 24 oktober 1913 niet in te gaan op een offerte van de 'Eerste Rotterdamsche Mij van verzekering tegen ongevallen',"...daar het brandweerpersoneel alhier bestaat uit vrijwillige leden en het gevaar voor ongevallen zeer miniem kan worden beschouwd". Op 18 december 1913 werd in openbare vergadering van de gemeenteraad de bijdrage vastgelegd van de gemeente voor het eigen-, weduwe- en wezenpensioen voor ambtenaren in dienst van de gemeente.

De oude school in de Steeg nabij de kerk werd in 1889 aan het onderwijs onttrokken, omdat er een nieuwe openbare school in gebruik werd genomen aan de Rijksweg (later het KJV-gebouw). Een gedeelte van de oude school was verbouwd tot woning voor de vroedvrouw, maar het andere gedeelte stond leeg. In de nieuwe school stond veel ongebruikt meubilair, omdat alle meisjes vanuit de openbare school waren overgegaan naar de nieuwe bijzondere school voor meisjes bij de zusters van de orde van de Goddelijke Voorzienigheid. Kapelaan Kusters, directeur van het St. Aloysius Patronaat kreeg toestemming na een besluit van de gemeenteraad van 7 januari 1913 om het leegstaande gedeelte van de oude school te gebruiken voor zijn patronaat voor jongens.

"De leden van de H. Familie in 1936 nu benaamd" (deel 10) (door Tjeu Hermans; met medewerking van Piet Timmermans +)

Dit is de tiende en elfde deelfoto van de serie 'De leden van de H. Familie in 1936 nu benaamd'. Deelfoto 10 omvat de nummers 256 t/m 267; deelfoto 11 omvat de nummers 268 t/m 280. (Gegevens over deze personen zijn terug te vinden in het boek "Van Naer Haer" VNH.)          

Enkele personen op (deel)foto 10:

258: Jacobus Martinus Franciscus Beurskens, Sjaak vanne Beurs (VNH 180)

262: Hendrikus Josephus (Harrie) Peeters (VNH 1)

263: Theodorus Hubertus Caris, Bósheis Thei (VNH 4)

265: Hendrikus Christiaan Hubertus Frenken, Harrie van Spuitjes (VNH 58b)

267: Theodorus (Thei) aan den Boom, zoon van Boum Sieme (VNH 57)

Enkele personen op (deel)foto 11:

268: Hubertus (Baer) Vestjens (VNH 116)

269: Johannes Antonius (Sjeng) Smeets (VNH 81) 

271: Johannes Hubertus (Sjeng) Strous (VNH 256)

272: Johann Wilhelm Berben (Slechters Wiel) (VNH 372)

275: Hendrikus Jacobus (Sjaak) Schreurs (VNH 93)

276: Anthonius Josephus Vennekens, Mäöle Sefke (VNH 391)

277: Johannes Louis Derikx (Sjeng van Lowieje Pieër) (VNH 290)

278: Peter Johannes (Piet) Schreurs (VNH 93)

"Kruisen en kapellen" (13) door Tjeu Scheepers Wegkruis Engelmanstraat (bij de Lindeboom brouwerij)

Volgens Johannes Simons (Körvers Sjengske, geb. 1888) stond dit kruis er in 1900 al. Het was toen een heel ander kruis dan tegenwoordig. In 1939 is het kruis door Nederlandse militairen met paard en kar omver gereden. Het kruis is daarna een eindje terug weer opgebouwd en staat nu op een gemetselde zuil. Het kruis wordt 's avonds verlicht. Vroeger werd een overledene met paard en kar naar de kerk vervoerd. De kist stond op drie bosjes stro, die na  de begrafenis vaak op verschillende plaatsen bij een kruis werden gelegd. Bij dit kruis werden ook vaak bosjes gelegd. In 2006 heeft Buurt Klaverblad dit kruisbeeld met muurtjes geheel gerenoveerd. Vele buurtnewoners hielpen mee. Har Peulen bijvoorbeeld maakte het kruishout; Jan Thommassen metselde de nieuwe muurtjes; Jan Simons nam het verfwerk voor zijn rekening en de Lindeboom betaalde de rekening. Het kruis wordt onderhouden door leden van de buurt.

"Neerse Schutten en Bier" (door Jos Geraets)

Schuttersgilden waren meestal ook familiegilden. Daarnaast was er een sterk ingeworteld gevoel voor traditie, dat vele eeuwen in Neer de schutterijen naast elkaar konden voortbestaan. Naast gezonde rivaliteit heeft ook het enthousiasme en het doorzettingsvermogen een positieve bijdrage geleverd. Daar hoorde ook het bier bij. Neerse schutten en bier horen al eeuwenlang bij elkaar. Daar gaat het om in dit artikel. Reeds in de 16de eeuw speelde het bier een belangrijke rol bij de schuttersgilden. In de oudste bekende reglementen kreeg het bier en het omgaan daarmee ruim aandacht. Omdat Neer aan brouwerijen geen gebrek had. In 1799 waren er op de grondbelasting lijst niet minder dan zeven brouwerijen vermeld en tevens een jeneverstokerij. Tegenwoordig wordt het bier betrokken uit de 'eigen' brouwerij De Lindeboom. Na de Tweede Wereldoorlog ondergingen de schuttersgilden noodgedwongen een verandering. De beperkte financiële middelen moesten worden bestemd voor kosten van schietmateriaal, uitrusting en deelname aan schuttersfeesten. De nauwe binding van het Neerse bier met de Neerse schut is echter gebleven. Zo levert het bier nog steeds een bijdrage aan de onderlinge verbondenheid tussen de schutten.

"De bezittingen van het klooster Keizerbosch na de confiscatie door de Fransen in 1796" (deel 4.5) (door Jo Kuijpers)

Deel 4.5: De verdeling (1864) en verkoop (1865) der goederen

Er zijn bij het verdere onderzoek van de bezittingen van het klooster Keizerbosch weer een paar pachtaktes boven water gekomen. In deze aktes staat tevens informatie over de voorgaande pachters vermeld. In dit artikel wordt nog een korte terugblik op de verschillende pachters gegeven.Tevens zijn er enkele aktes van verkoop van bomen op en rond Keizerbosch waaruit af te leiden valt, dat er goederen te gelde worden gemaakt.

De ondertekening vond plaats 'ter herberge van den heer Theelen' in het bijzijn van Isidorus Leclercq, burgemeester van de gemeente Roggel en Ludwig de Stürler, kandidaat-notaris beiden wonende te Roermond als getuigen. De verkoop valt samen met de beëindiging van het laatste pachtcontract aan de gebroeders Boonen. Genoemde koper Jacob Boonen is een broer van de laatste pachter Louis Boonen en de grootvader van Willem Joseph Boonen, Dingenaas Sef. Martinus Kuijpers is de grootvader van Leuve Merte.

"40 jaar geleden...lang geleden? (deel 5) (door de werkgroep Krantenknipsels)

Nu het schooljaar weer begonnen is, maken de leerlingen van de basisschool weer enthousiast gebruik van de gymzaal. Vóór 1977 werd het gymnastiekonderwijs gegeven in het K.J.V.-gebouw. De kinderen van (toen nog) beide scholen hadden er bij het begin van de les er al een hele wandeling op zitten.

Bij deze foto hoort een advertentie (zie kaft van deze uitgave van 'Oos Naer') waarbij Stoombierbrouwerij "De Lindeboom" te Neer bekend maakt aan de 'geachte cliëntele' van Roermond en omliggende plaatsen aan de rechteroever van de Maas, dat met ingang van 15 mei 1925 een agent was aangesteld, Hendrik Kessels, te Roermond, Vischmarkt No. 3 (in de voorstad Sint Jacob). Per 15 mei werd Hendrik Kessels in de voorstad Sint Jacob (Vischmarkt 3) te Roermond aangesteld als agent van de "Stoombierbrouwerij De Lindeboom" te Neer. Het bier werd in vaten aangeleverd er ter plekke gebotteld. Rechts op de foto de bottelarij tijdens de hoge waterstand in de winter 1925/1926.