Privacyverklaring heemkundevereniging OOS NAER 05-09-2018

Heemkundevereniging OOS NAER kan persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van diensten van OOS NAER. Ook kunt u deze gegevens verstrekken bij het invullen van een (contact)formulier zoals op de website. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Banknummer

Doeleinde verwerking persoonsgegevens

OOS NAER verwerkt uw persoonsgegevens om met u contact op te kunnen nemen als u daarom verzoekt of als dit noodzakelijk is. Dit kan telefonisch,  per e-mail of per brief. Tevens worden de gegevens gebruikt om een contract met u te kunnen uitvoeren.

Bewaren gegevens

OOS NAER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na het einde van uw lidmaatschap of langer indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract.

Verstrekken gegevens

OOS NAER verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google analytics

Op de website van OOS NAER worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoek  en andere gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het bezoekersgedrag op de website. OOS NAER gebruikt deze informatie voor het verbeteren van de werking van de website. OOS NAER maakt gebruik hiertoe van Google Analytics en heeft hiertoe met Google een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Uw IP-adres wordt versleuteld en doorgestuurd naar Google, zij gebruiken deze geanonimiseerde informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om zo rapporten over de website aan OOS NAER te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OOS NAER heeft hier geen invloed op.

OOS NAER heeft Google géén toestemming gegeven om via OOS NAER verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.

U kunt naar ledenoosnaer@gmail.com een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. OOS NAER zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren doch binnen vier weken.

Beveiliging

OOS NAER neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van OOS NAER maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat waardoor uw persoonsgegevens geborgd zijn. Dit is te herkennen aan de URL van de website van OOS NAER die begint met HTTPS:// in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door OOS NAER verzamelde persoonsgegevens, neem dan via ledenoosnaer@gmail.com contact op.

Klacht

Mocht u een klacht willen indienen dan heeft u daar het recht toe en kan dit via de Autoriteit Persoonsgegevens  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevens OOS NAER

De website van OOS NAER is www.oosnaer.nl 

 

OOS NAER is als volgt te bereiken:

Postadres:                     Secretariaat OOS NAER, M. Scheepers Hoogstraat 6 6086 BH Neer

Vestigingsadres:         Heemkamer OOS NAER, Hoogstraat 6 6086 BH Neer

Inschrijving KvK:        13042743

Banknummer:            NL97 RABO 0122 2392 61

E-mailadres:               info@oosnaer.nl

Aanpassing

Deze privacyverklaring kan aan veranderingen onderhevig zijn. Bij wijzigingen hierin zal een nieuwe versie op de website gepubliceerd worden.