Algemeen

Opgericht: 7 december 1998, inschrijving Kamer van Koophandel: nr. 13042743   /   Rabobankrekening: NL97 RABO 0122 2392 61, Locatie: Hoogstraat 6, 6086 BH Neer

Op 7 december 1998 is het besluit genomen tot oprichting van de heemkundevereniging. Een werkgroep, bestaande uit Jo Beeren, Jos Geraets, Koos Luijten en Jos Silvrants, heeft diverse acties gestart met het doel de vereniging van de grond te krijgen. Er werd gewerkt aan de conceptstatuten met het doel deze in een notariële akte te laten opnemen. Dit was nodig om de volledige rechtsbevoegdheid te krijgen. Tevens werd tegelijkertijd gewerkt aan het huishoudelijk reglement.B & W en de gemeenteraad werden gevraagd voor een mogelijke huisvesting in het oude raadhuis. In het "Naers blaedje" (het weekblaadje van Neer; voorheen "Ons Eigen Nieuws") werden regelmatig artikeltjes en informatie over activiteiten gepubliceerd om de interesse bij de mensen te wekken. Een en ander leidde in april 1999 tot het bekrachtigen van de statuten met daarbij de definitieve keuze van de naam 'OOS NAER'. Deze naam werd bedacht door Jan van der Elsen, lid van de heemkundevereniging.
Enkele belangrijke punten uit onze statuten:

"Het vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Neer, het stimuleren daartoe en het toegankelijk maken van de vergaarde kennis voor een breed publiek".

De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.:

"Het benoemen van en medewerking verlenen aan werkgroepen, die ieder een nader te omschrijven doel trachten te realiseren".

Wat is "heemkunde"?

Heemkunde kan omschreven worden als de bestudering door amateurs van hun leefomgeving, de eigen gemeente of regio, in al haar aspecten. Deze studie is in hoofdzaak historisch gericht, maar kan ook een visie op de toekomst inhouden. Heemkunde richt zich onder meer op de natuurlijke leefomgeving, volkskunde, streektaal, streekgeschiedenis, archeologie en monumentenzorg. Zo is er binnen de heemkunde voor elk wat wils, ongeacht opleiding of leeftijd.

Heemkunde in Neer

De Neerenaren hebben van oudsher een sterke band met elkaar en met het Neerse. Het is een dorp met een rijke historie op verenigingsgebied en met een nog steeds bloeiend verenigingsleven. Van veel huidige Neerse families kan zonder meer een directe link gelegd worden met voorouders, die in vorige eeuwen in Neer hebben gewoond.

In Neer is er dan ook veel belangstelling voor alles wat "het Neerse" betreft en staat behoud van tradities en waarden bij iedereen hoog in het vaandel. Een heemkundevereniging is in Neer dan ook zeker op zijn plaats.

Reden waarom op 7 december 1998 de heemkundevereniging "Oos Naer" is opgericht met als eerste doel de mensen met belangstelling voor de Neerse geschiedenis met elkaar in contact te brengen.

Verdere doelen zijn: het behoud en de bescherming van de heemkundige waarden van Neer, het vergaren van heemkundige kennis over Neer, het stimuleren daartoe en het toegankelijk maken hiervan.

Deze activiteiten worden veelal in werkgroepen uitgevoerd.

Activiteiten van "Oos Naer"

Lezingen

Een aantal keren per jaar, voornamelijk in de winterperiode, wordt door iemand met specialistische kennis een lezing gehouden. Het onderwerp heeft normaal gesproken een heemkundige relatie met Neer of zijn directe omgeving.

Excursies

Minimaal een keer per jaar wordt er een excursie met rondleiding gehouden naar een museum, archief of een ander heemkundig interessant doel.

Verenigingsblad

Vier maal per jaar verschijnt het periodiek van OOS NAER met artikelen over de Neerse geschiedenis, cultuur of andere zaken die betrekking hebben op heemkunde. Bij het periodiek is een nieuwsbrief gevoegd met gegevens over de vereniging of activiteiten.

Inloopmomenten

Elke woensdagmiddag is er inloop in de heemkamer van 14 tot 17 uur. Een aantal werkgroepleden is dan aanwezig en kunnen bezoekers van informatie voorzien. Iedereen is welkom (ook niet leden) om zich op de hoogte te stellen van de werkzaamheden van OOS NAER of met vragen van heemkundige aard. De koffie, of thee, staat altijd klaar. Verder is er iedere eerste maandag van de maand (behoudens uitzonderingen) 's avonds een inloop van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. (Zie voor data de agenda op de home-pagina)