"Oos Naer 19" (jaargang 6, nr. 19, maart 2004)

Op de voorkant van nummer 19 staat een foto van Hotel "De Lindeboom" in de jaren dertig.Het pand lag aan de Rijksweg te Neer en is medio 2003 afgebroken.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

In deze rubriek worden opmerkelijke nieuwtjes geplaatst, die voor ons periodiek en de heemkundevereniging van opmerkelijk belang zijn.Zo wordt melding gemaakt van Mevrouw Roos Winkelmolen-Linssen, die meerdere plakboeken met krantenknipsels over Neer van 1966 tot en met 2001 aan de heemkundevereniging schonk. Een prachtige aanvulling voor ons archief. De redactie krijgt regelmatig commentaar en/of aanvullingen op artikelen uit voorgaan de nummers van "Oos Naer". We zijn daar blij mee, omdat het een bewijs is dat menigeen ons en uw blad kritisch en met interesse leest. Hiernaast ziet u de "Generaal De Block" beker, waar in nummer 17 sprake van is geweest. Oplettende lezers wisten te melden dat het hier niet ging om de Generaal De Bock, maar om De Block.

"Generaal de Block-beker" (redactie)

Naar aanleiding van het artikel over de Neerse Burgerwacht ("Oos Naer", nummer 17) hebben twee mensen hierop in een brief aan de redactie gereageerd. Paul Mols (Roggel) gaat in op het feit hoe de beker in Neer terecht is gekomen. Hij geeft aan dat er twee Generaal de Block-bekers bestonden: een grote en een kleine beker. Om deze bekers konden de burgerwachten bij landelijke bondswedstrijden in aparte schietwedstrijden wedijveren. De burgerwacht van Roggel won vele jaren de kleine beker. In 1931 was dat voor de derde maal achter elkaar, zodat men deze beker definitief in bezit kreeg. Waar deze beker is gebleven is onbekend. Of nu de beker in het gemeentehuis van Roggel en Neer die kleine of zelfs de grote beker is, blijft onbeantwoord. Een andere reactie van Fun Becks (Neer) wil duidelijk maken dat de beker, die Roggel gewonnen heeft een andere beker is dan de beker, die zich thans in het archief van de gemeente Roggel bevindt. Het zou om de echte Generaal de Block-beker gaan, die de Burgerwacht van Neer in 1935 had gewonnen. Men ziet dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over beide bestaande bekers. Generaal H.C.A. de Block was tot 1929 inspecteur van de Burgerwachten en bij zijn afscheid stelde de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten twee wisselbekers met zijn naam in.

"Godefridus Nijskens, gestorven in 1676, en zijn kinderen" (Jan H. Hanssen)

In de uitgave van "Oos Naer", nummer 16, publiceerde Piet aan den Boom een artikel over de 17e eeuwse Neerse monstrans, die zich thans in de parochiekerk van Ohé bevindt. Piet aan den Boom zou afstammen van Godefridus ofwel Geurt Nijskens (? -1676), een van de schenkers van de monstrans.Jan Hanssen, schrijver van dit artikel geeft aan hoe alles precies in elkaar steekt. Het artikel bevat een overzicht van de familie Nijskens, de aangetrouwden en de kinderen. Met genealogische overzichten wordt een een en ander verduidelijkt.

"Zo'n eeuw geleden geboren" (Leon Teepen)

Gerardus Hubertus Geelen (Sieje-Sjra) 1897-1957 is de broer van Sieje-Sjeng, waaraan de redactie van "Oos Naer" in december 2001 een artikel aan wijdde. Evenals Sjeng was Sjra schoonsteenbouwer, maar daarnaast bekleedde hij verschillende publieke functies. Hij werkte, evenals Sjeng, bij zijn vader in het bedrijf. Sjra trouwde in 1923 met Christina (Stien) Joanna Hubertina Bongaerts uit Nunhem. Zij kregen samen negen kinderen (vijf dochters en vier zoons). Na de dood van zijn vader in 1930 gingen Sjra en Sjeng officieel samenwerken als "Aannemersbedrijf Gebroeders Geelen". Zij bouwden naast schoorstenen ook kerken en werken voor het ministerie van Defensie. Na de oorlog werden verschillende kerken door beiden gerestaureerd. Sjra zat in verschillende verenigingen en bekleedde daar verscheidene functies. Hij was onder meer commandant van de Neerse Burgerwacht, gemeenteontvanger, lid van de fanfare, speelde toneel en was voorzitter en bestuurslid van de middenstandsvereniging van Neer. Sieje-Sjra en zijn vrouw Stien Bongaerts. (foto: juli 1952)        

"Bert Meily op Gerheggen" (deel 2), (Bert Meily)

Het leven van een wereldburgertje in de oorlogsjaren in een klein Limburgs gehucht

In dit tweede deel van het artikel beschrijft hij de personen, die zoal op Gerheggen kwamen. Zo worden onder andere Luite-Graadje (melkboer) en postbode Gieërlingske genoemd. Hij vertelt zijn ervaringen van plaatsen in het dorp, waar mensen bij elkaar kwamen, zoals bij de Boerenbond, de groenten- en fruitveiling in de Klein-Steeg, het eierfuuske in de Steeg, de smidse van Sieb en Sjengske op de Hoogstraat, Kaole Pietje en de Coöperatie. In zijn verhaal vertelt Bert Meily over Besseme-Pieërke.                                       

In het volgende hoofdstuk vertelt hij over het kerkelijk leven, zoals hij dat beleefde; het naar de kerk gaan, de schoolmis, de hoogmis met daarna de Neerse dorpsomroeper, Kueb Emons, en de café's, die volstroomden. Ook beschrijft hij de veldprocessies, het jongenskoor waar hij lid van was en dat hij misdienaar was geweest en zijn bedevaartreis naar Kapel in 't Zand te Roermond. In hoofdstuk 7 vertelt Bert over de tijd voor ontspanning. Dat speelde zich vooral af in de café's of op andere plaatsen in het dorp. Op Gerheggen was het altijd rustig, vooral op zondag.In het laatste hoofdstuk wordt verteld over de oorlogsjaren. Het was Bert, maar ook voor verschillende buurtbewoners op Gerheggen een spannende tijd. Bert Meily vertelt over de periode dat Neerse mannen bij de kerk opgepakt werden (Kerkrazzia op 8 oktober 1944). Zij die konden vluchten, moesten zich schuil houden.

"Neer, vroeger en nu" (redactie: Koos Luijten)

Neer, vroeger......

In 1963 heeft eigenaar Jan Bongers de vroegere koeienstal verbouwd tot restaurant met op de bovenverdieping enkele hotelkamers.

Op de foto ziet men nog een schip met een zeil en verderop een baggerschip.

En nu.....

Op de voorgrond ziet men de loswal en de rondvaartboot van de familie Jan Bongers. Uiterst links is momenteel in het pand van het vroegere veerhuis café en restaurant "Boothuis de Troost" gevestigd. De hoge betonnen kademuur uit 1997 moet de bewoners op Hanssum beschermen tegen eventuele hoge waterstand van de Maas.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

Hiernaast ziet u een foto, gemaakt tijdens een receptie bij het 50-jarig priesterfeest van Pastoor De Bot. Hij bedankt kennelijk het bestuur van de fanfare.v.l.n.r.: oud-burgemeester H. Vennekens, burgemeester J.Vennekens, pastoor De Bot, Frans peulen, dokter Windhorst, H. Nijs; dan twee personen die maar gedeeltelijk zichtbaar zijn, J. Geelen, een persoon tussen J. Geelen en L. Geraets, W. Geenen en C. Janssen. Wie zijn de drie niet benoemde personen? Oplossingen graag (schriftelijk) naar het redactieadres (Jos Silvrants, Baand 4, 6086 EC  Neer)