"Oos Naer 25" (jaargang 7, nr. 25, september 2005)

Donderdag 22 september 2005 is nummer 25, de zilveren uitgave, van ons periodiek verschenen.Het is onze 25ste uitgave, die vanaf nu voorzien is van een nieuwe kaft. De achtergrondkaart op de omslag is een beetje verplaatst en het oud gemeentewapen (en tevens het logo) is in kleur afgedrukt. Op deze pagina wordt een samenvatting gegeven van deze nieuwe uitgave.

De foto op de voorkant van nummer 25 geeft een kijkje in de werkpplaats van "de Kuper" aan de Napoleonsweg. Over "de Kuper" vindt u verder op deze pagina en uiteraard in de uitgave meer informatie.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

Onder de titel "Truuk nao moders taal" zal op woensdag 23 november 2005 een bijeenkomst worden gehouden in de Haammaeker te Neer, waarin het Neerse dialect centraal staat. Enkele 'oudere en geboren en getogen Neerenaren' worden uitgenodigd om te horen hoe "vroeger" het Neers werd uitgesproken. De bekende Limburgse dialectkundige Pierre Bakkes (zie foto hiernaast) zal de avond inleiden en enkele leden van de heemkundevereniging zullen proberen de touwtjes in handen te houden om alles ordelijk te laten verlopen. Op woensdag 19 oktober zal er een besloten middag worden gehouden voor de oud-Indiëgangers, hun familie en genodigden in het verenigingslokaal, Kloosterpad te Neer. Thijs Berben, Sjaak Niessen en Piet Timmermans hebben een lange tijd gewerkt aan het tot stand komen van een cd-rom met allerlei informatie over de Indiëgangers. 43 Indiëgangers waren afkomstig uit Neer of zijn later in Neer komen wonen.

"Neerse pastoors en priesters (1400-1888)" (Paul Mols)

In dit artikel geeft Paul Mols aan de hand van lijsten van Neerse pastoors en van te Neer gestorven en begraven priesters een beschrijving van Pastoor J.J. Stiels, de kerkelijke ambten, zoals de deken, de beneficiant, de vroegmisheer en de kapelaan. De lijsten zijn in 1792 opgesteld door Pastoor Joannes Jacobus Stiels. Hij wordt beschouwd als de geleerdste pastoor, die ooit de parochie van de H. Martinus van Neer heeft bediend.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

Op deze foto staat weer een aantal personen, waarvan we graag van de lezers/kijkers willen weten  wie deze personen zijn, bij welke gelegenheid, waar en wanneer deze foto is genomen. Oplossingen graag (schriftelijk) naar het redactieadres: Jos Silvrants, Baand 4, 6086 EC  Neer of:redactie.oosnaer@gmail.com  Hebt u nog meer van zo'n prachtige foto's, laat dit dan de redactie weten.

"Neer, vroeger ..... en nu" (Koos Luijten)

Neer, vroeger.....

De kerk gezien vanaf de Napoleonsweg. De gehele voorgrond en rechterkant van de Kwir zijn in 1975 nog onbebouwd.

En nu.....

Het witte gebouw voor de kerk is "Plaza Nara", het wooncomplex aan het kerkplein. Uiterst rechts loopt het voet- en fietspad dat middels een tunnel onder de Napoleonsweg door loopt.

"Zo'n eeuw geleden geboren" (Leon Teepen)

Deze keer staat Johannes Hermanus Peulen, beter bekend als "de Kuper", centraal in dit artikel.Sjang, zoals iedereen hem in Neer en omgeving heeft gekend, leefde van 1892 tot 1987. Al heel jong ging hij bij zijn vader aan de slag en leerde het vak snel. In het begin van de twintiger jaren verstigde hij zich aan de Napoleonsweg en bouwde daar zijn bedrijf uit. Zijn zoons Jan en Sjaak werkten bij hem mee in de zaak. Naast de kuiperij had Sjang ook een kleinhandel in huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, gereedschappen e.d.

Sjang was een harde werker en stond bekend als een vakman.Veel van zijn producten, zoals kuipen en karntonnen, werden verkocht aan zuivelfabrieken en brouwerijen. Vooral in de beginjaren was het een echt handwerk. In de jaren dertig kwamen de eerste "machines", zoals een lintzaag, die het werk verlichtten. Sjang stond ook bekend als een man, die in de oorlogsjaren zich fel tegen de Duitsers keerde. Hij heeft in die oorlogsjaren verschillende Franse krijgsgevangenen geholpen bij het onderduiken en overdragen aan het Belgisch verzet. Zo konden op die manier weer naar huis terugkeren.

"Op zoek naar mijn familie Van der Linden" (Leon Teepen)

De redactie van "Oos Naer" ontving twee jaar geleden een e-mailtje van Bas van der Linden uit St. Willibrord (Noord-Brabant) met het verzoek om gegevens m.b.t. de familie Van der Linden te verstrekken, die hij nodig had ter aanvulling van zijn stamboomonderzoek. Op internet had hij onze website gevonden en ontdekt, dat in Neer nog families Van der Linden voorkwamen. Er werden contacten gelegd en zijn stamboomonderzoek heeft al geleid tot boekwerkjes, die in ons verenigingslokaal zijn in te zien. In deze uitgave van "Oos Naer" heeft hij een verhaaltje geschreven over een meisje uit Neer (Agnes van der Linden 1799-1868), dat al heel jong het dorp verliet en in Rotterdam terecht kwam.

"Waar vandaan...ben ik" (Bas van der Linden)

In dit verhaaltje beschrijft Bas van der Linden in het kort het leven van Agnes van der Linden. Zij werd op 18 september 1799 geboren in Neer. Op 16-jarige leeftijd is zij uit Neer weggegaan, omdat ze zwanger was geworden, vemoedelijk van een Franse soldaat. Ze kwam in Delfshaven terecht, waar haar kind geboren werd. Ze kreeg daarna nog twee kinderen van onbekende vaders. Op 30-jarige leeftijd is ze getrouwd met de veel jongere Peter Mijnlief, die toen 19 jaar was. Ze vestigden zich in de Zevenhuissteeg in Rotterdam. Ze kregen samen nog twee zonen. Agnes overleed in 1868 in Rotterdam.

"Familiegeschiedenis of: op zoek naar je familie" (deel 15) (Jos Geraets, werkgroep genealogie)

In dit artikeltje beschrijft Jos Geraets hoe je ook gegevens van personen kunt vinden voor stamboomonderzoek aan de hand van een gebeurtenis. Het ging om een blikseminslag op Hanssum op 16 juli 1884, waarbij een moeder en zoon om het leven kwamen. De burgemeester werd geïnformeerd, waarvan deze het voorval meldde aan de Commissaris van de koningin. Er werd aangifte gedaan van overlijden door naburen, waarvan overlijdensakten zijn vastgelegd. In de krant, de Nieuwe Koerier, verscheen drie dagen na het noodlottige voorval een uitgebreide beschrijving van de gebeuretenis. Er zijn bidprentjes van beide personen bewaard gebleven en ook in het bevolkingsregister werd aangetekend dat beide personen zijn overleden. In de memories van successie van de overledenen zijn nog meer gegevens te vinden betreffende de samenstelling van het gezin en hun bezittingen.

"Uit Neerse bodem" (Jos Hanssen en Leon Lenders)

De vondst van een Romeinse munt in 2001 wordt door beide schrijvers van dit artikel uitvoerig belicht. De gevonden munt is een zilveren denarius en bevindt zich in een slechte toestand. Het heeft heel wat zoekwerk gekost om deze munt te determineren. De afbeeldingen van de munt komen uit het standaardwerk van David R. Sear over Romeinse munten, Roman Coins.

"Kerk van binnen" (deel 3) (Pastoor Rudo Franken)

Beide afbeeldingen zijn te vinden in de parochiekerk van St.Martinus te Neer; ze zijn hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door de meester van Elsloo (het Elsloo-atelier). De afbeelding van Maria in het Marianum is 1,40 meter; de vier engeltjes meten 25 cm. De omringende bloemenrozenkrans meet 200 bij 150 cm. Dit Marianum van Neer is verreweg het meest compleet bewaard en daardoor van bijzondere waarde. De datering wordt geschat tussen 1525 en 1550. Het Triomfbeeld heeft een corpus, dat dateert van ongeveer 1500; op het houten kruis staat een inscriptie uit 1539.