"Oos Naer 20" (jaargang 6, nr. 20, juni 2004)

Op de voorkant van nummer 20 staat een afbeelding van een kokerbijl zonder oortje. Dit bijl is in de vijftiger jaren in Neer gevonden in de Molenstraat.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

Met dit nummer sluit de redactie van "Oos Naer" de eerste vijf jaar af. Met bijna 400 abonnees mag de vereniging zich verheugen in een nog steeds groeiende belangstelling.

"Reactie op 'Bert Meily op Gerheggen' " (Piet Stemkens)

Piet Stemkens, een trouwe lezer van ons periodiek, heeft enkele opmerkingen geplaatst naar aanleiding van het artikel "Bert Meily op Gerheggen" in de twee voorgaande nummers. Hij schrijft dat hij volle bewondering heeft voor Bert Meily's artikelen, omdat ze een beschrijving geven van Gerheggen zo'n 60 jaar geleden. In dit artikel wil Piet nog enkele aanvullingen geven van het leven aldaar in de eind dertiger en veertiger jaren. Ook verduidelijkt hij enkele zaken en geeft daar tevens zijn mening over.

"Neer vroeger ... en nu" (Koos Luijten)

Het gebouw links was in 1889 een Openbare Lagere School tot 1932. Daarna is het een verenigingsgebouw geweest, waar onder meer de K.J.V. in ondergebracht was; tevens diende het als noodkerk. Daarna is het nog eens verbouwd tot multifunctionele verenigings- bouw voor allerlei activiteiten.

Op de achtergrond aan de rechterkant staat het herenhuis van de familie Terstappen; daar weer achter is brouwerij "De Lindeboom" nog enigszins zichtbaar.    

In het geheel nieuwe pand uit 1998 bevindt zich de CRH Kleiwaren Beheer.

Het oorspronkelijke KJV-gebouw is destijds geheel afgebroken.

Daarachter, meer naar rechts, is in het voormalig pand van Terstappen het kantoor van de Lindeboom Brouwerij gevestigd met daarachter de brouwerij, de expeditie en de brouwerijwinkel.

"Bierbrouwerij Vennekens" (Jos Geraets)

De geschiedenis van deze bierbrouwerij gaat terug tot het midden van de 19e eeuw.Hendrik Tobben is hier rond 1860 mee begonnen. Het hiernaast vermelde echtpaar Vennekens-Theelen trok na hun huwelijk in bij bierbrouwer Hendrik Tobben. Jacob Vennekens nam de bierbrouwerij in 1877 over na de dood van Hendrik. Er wordt in dit artikel een beschrijving gegeven van deze bierbrouwerij op Hanssum aan de Maas. Neer telde rond 1877 vier brouwerijen in een dorp van ruim 1600 inwoners. Er waren destijds maar liefst 30 tapperijen (café's). Deze tapperijen zijn natuurlijk niet te vergelijken met de huidige café's. Om een idee te krijgen van de omzet in die jaren, wordt in het artikel vermeld dat in 1883 al 38.850 liter werd geproduceerd.I n 1914 overleed Jacob Vennekens en zijn oudste zoon Peter (Vennekens-Pieër) zette de brouwerij voort. De brouwerij zou "Brouwerij 't Anker" gaan heten. In 1926 werd echter noodgedwongen gestopt met brouwen vanwege de extreem hoge waterstand van de Maas; daarbij was het interieur van de brouwerij ernstig beschadigd geraakt. In 1986 werd de onderneming geheel opgeheven.

"Bronzen bijlen uit Neerse bodem" (Leon Lenders)

In de serie "Uit Neerse bodem" is deze bijdrage gewijd aan in Neer gevonden bronzen bijlen. De boeren in de bronstijd verbouwden op kleine akkertjes wat tarwe en gerst. Naast landbouw werd ook veeteelt bedreven. Het paard deed zijn intrede in de Midden-Bronstijd. De mensen hielden zich ook bezig met jagen, vissen en verzamelen. Voor het beoefenen van de landbouw en veeteelt was goed gereedschap onontbeerlijk; de bijl was hierbij van groot belang, eerst van steen en later van brons. De bronzen bijlen hebben de arbeid van de boer zeker verlicht. Het ontginnen en omheinen van akkers en weiden, huizenbouw en het hakken van brandhout werden er door vergemakkelijkt. In dit artikel beschrijft Leon Lenders vijf typen bijlen, waarvan het hiernaast afgebeelde bijl een hielbijl is. De bijl wordt gedateerd in de midden- of late bronstijd.

Hiernaast ziet men hoe het gietproces van een kokerbijl verloopt.

In het artikel wordt het procedé puntsgewijs geheel beschreven.

Van alle vijf typen bijlen is een afbeelding in het boekje te vinden.

"Politieaangelegenheden rond 1870" (deel 3) (Jos Geraets)

Bovenstaand café (in Neer bekend onder de naam "Zeeg") stond voor enkele jaren nog in Neer bij de kruising Napoleonsweg-Leudalweg.

In dit café speelde zich een ruzie af, die ook in het boek beschreven staat.

In dit derde en laatste deel beschrijft Jos Geraets politieaangelegenheden, die opgetekend staan in een boek, dat in de archieven van de gemeente Neer bewaard is gebleven. (deel 1 en 2 zijn te vinden in "Oos Naer" nr. 16 en 17).

In dat boek staan vanaf 1864 gemaakte procesververbalen van ruim twintig jaar opgetekend.

Het Neerse politieapparaat bestond destijds uit de burgemeester en een veldwachter.

De procesverbalen gingen over beledingen, ruzies, mishandelingen en over gemeentegrond, die zonder toestemming in gebruik werden genomen.

Als men tol weigerde te betalen op de rijksweg werd dit ook in de boeken vermeld.

Het gaan zitten op een niet toegestane plaats in de kerk was "starfbaar".

Het ongeoorloofd afsluiten van een voetpad leidde tot een bekeuring.

Ook bijzondere gebeurtenissen worden in dit artikel vermeld, zoals een opgevist lijk uit de Maas, een kind dat verbrand is en een huiszoeking door de burgemeester. Christiaan Roncken ("Potte Chris") maakte het vaak erg bont. Hij kreeg enkele malen gevangenisstraf vanwege diefstal.

De opgelegde straffen waren voor die tijd niet mild.

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer?" (redactie)

Een prachtige nostalgische foto. Wie weet waar deze foto gemaakt is, welke personen staan afgebeeld, om welke boerderij gaat het hier en  in welk jaar is deze foto genomen? Oplossingen graag (schriftelijk) naar het redactieadres:Jos Silvrants, Baand 4, 6086 EC  Neer.

"Kerk van binnen" (deel 1) (Pastoor Rudo Franken)

In een reeks artikelen van oud-Pastoor Rudo Franken worden achtereenvolgens de verschillende bezienswaardigheden in de Sint Martinuskerk te Neer belicht. In dit artikel gaat het over de gebrandschilderde ramen in de Absis boven het priesterkoor van Max Weiss uit Roermond, gemaakt in 1947.

Twee van deze ramen (bovenste deel) staan afgebeeld op deze pagina; de andere ramen met beschrijvingen van de voorstelling zijn uiteraard in het boekje te lezen.

De zeven Gotische ramen bestaan elk uit twee taferelen, te weten: bovenaan een afbeelding uit het Nieuwe Testament; de onderste afbeelding is uit het Oude Testament