"Oos Naer 44" (jaargang 12, nr. 44, juni 2010)

Op de voorkant van uitgave nr.44 staan v.l.n.r.: Lieke Berben-Gooden, zuster Wilhelmina Dorssers en Elly Keiren-Mestrom. Deze foto is genomen in 2008 tijdens een bezoek van Lieke Berben-Gooden en Elly Keiren-Mestrom aan zuster Wilhelmina Dorssers.

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

In 'Asj d'r èns wiltj loestere' geeft de redactie kort aan welke artikelen er in dit nummer aan bod komen. Ook worden correcties van eventuele foutjes in de vorige uitgave aangegeven. Er staan weer de gebruikelijke artikelen in, zoals 'Oos Noets', '100 jaar geleden', 'Wie weet: wie, wat, waar en wanneer' en 'Neer, vroeger en nu'. Daarnaast is deze keer de tekst van een van de liedjes van Tudderen opgenomen. Deze uitgave begint met een artikeltje over het Parochieel Missiecentrum (PMC) Neer, dat dit jaar 45 jaar bestaat.

Neer kende vanuit het verleden vele missionarissen, zusters en broeders die overal in de wereld het geloof verkondigden. De toenmalige Pastoor Geraets nam in 1965 het initiatief om 'iets te doen' voor de Neerse missionarissen, missiebroeders en -zusters. Het eerste doel was om de zorg voor deze mensen. Er kwam een (voorlopig) bestuur. Bij de oprichting telde Neer 17 paters, zusters en broeders. Zij reageerden allen zeer positief op dit initiatief. Er werden acties georganiseerd: inkomsten via de zakjeacties, opbrengsten uit de Vastenactie en de Wereldmissiedag brachten aardig wat geld op. Zo ontstonden er 25 à 30 medewerkers binnen het PMC, die nog andere acties organiseerden, zoals de tijdschriftenactie (om de mensen wat leesstof te bieden), flessenactie, waarbij de Neerse jeugd er op uittrok om het statiegeld van de lege flessen in te zamelen e.a.

In 1966 vertrok Riek Boonen als eerste lekenmissionaris (tegenwoordig spreekt men van 'Derde Wereldwerker') naar het Amazonegebied om met haar ruime ervaring op medisch gebied pater Schaken te assisteren. In de jaren '80 startte het PMC met de 'adoptie' van missiekinderen door de scholen. De toenmalige beide basisscholen waren hierbij betrokken: het bekende 'Heitje voor een karweitje' is nog steeds een begrip in Neer. Er kwamen ook dekenale acties. In 1967 werd een overkoepelende organisatie opgericht: 'Functiegroep Wereldkerk dekenaat Heythuysen'In 1981 werd onder een enorme belangstelling in het KJV-gebouw een Hobby Expo gehouden. Later is hiervoor de 'sponsorfietstocht' in de plaats gekomen. Intussen is het aantal missionarissen sterk verminderd en komen er Derde Wereldwerkers voor in de plaats. Van Neer is dat alleen nog zuster Baptista (Annie) Cuijpers die in Brazilië werkt. In de Mariakapel van de St. Martinuskerk hangen nog foto's van een tiental nog in leven zijnde Neerse religieuzen. De PMC onderhoudt nu contacten met deze personen.

"100 jaar geleden" (deel 4) (door Jos Geraets)

In dit artikel in de serie "100 jaar geleden" (1910) worden beschrijvingen gegeven van gebeurtenissen die honderd jaar geleden in Neer hebben plaatsgevonden. De gegevens hiervoor zijn veelal ontleend aan het 'oud archief' van de voormalige gemeente Neer en aan kranten uit die tijd. Soms wordt in een beschrijving verwezen naar een adres in het boek "Van Naer Haer" door middel van de letters 'VNH'. Toen het bovenstaande huis nagenoeg klaar was, overleed Hendrik in oktober 1910. Zijn weduwe bleef in het huis wonen, maar ook het echtpaar Verhaeg-Metsemakers (Stuuëte Pieër) kwam er wonen. Bouwhoeve 'Spanjershof' werd door Theodorus Theelen (Dorus) verkocht aan Wilhelmus Strous (DoreteijeWölm). Dorus Theelen had vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw woonhuis aan de Kruisstraat. De voorgestelde veranderingen op hun eigen kosten  zou aanbrengen. Door het toegekende ontslag van een onderwijzer was er in Neer aan de lagere school weer een vacature ontstaan. Er werd een onderwijzeres per 1 februari 1910 benoemd: Petronella Gertrudis Schreurs, geboren in 1888 te Buggenum. Zij was de eerste vrouwelijke onderwijskracht aan de Openbare Lagere School te Neer. Onderwijzer Bergmans behaalde de hoofdakte in Den Bosch. Op 23 juni 1910 landde er 's morgens op het gehucht Brumholt een luchtballon neer met in het schuitje vier Fransen. De ballon werd per kar naar Haelen vervoerd met de vier luchtreizigers. Op zondag 5 juni 1910 vond het 'Groot Internationaal Oud-Limburgsch Schuttersfeest' te Neer plaats. De wei van Frenken midden in het dorp 'op Spuitjes' was als feestterrein ingericht en de entree bedroeg 15 cent. Een kleine kermis in het Dorp vergrootte nog de levendigheid.(Aan de redacteur van de krant werd een brief gericht van iemand, die kritiek had op de winnaar van het schutterfeest. De voorzitter van de organiserende schutterij reageerde onmiddellijk hierop. De brief geeft een goed beeld van het schietgebeuren in die tijd.) De zangvereniging vroeg verbouwing aan van de oude school. De vereniging stelde voor om bij de restauratie van de oude school ruimte te creëren voor de vereniging.   

"Neer, vroeger en nu" (door Koos Luijten)

Neer, vroeger.....

Vanaf Keijzerbosch kon men vroeger de Klein Steeg (Heldenseweg) bereiken middels een onverharde weg. Deze weg liep door het Henneke (klein bos) naar het Hovens kapelke, ter hoogte van het huidige transportbedrijf Kuypers. Eigenaar van bovenstaand huis was de familie Pouls-Schoren. Na de dood van Lei (Leonardus) Pouls werd het café voortgezet door zijn zoon Ton. Het café werd in 1967 gesloten en de voordeur werd vervolgens dichtgemetseld. Rechts op de foto is nog een schuurtje zichtbaar, waar oorspronkelijk een klein melkfuuske stond; na 1906 fungeerde deze ruimte als eierfuuske.

En nu.....

De straatnaam is intussen gewijzigd in Dries.Nadat de oude boerderij, annex café, in 1975 was afgebroken, bouwde Ton Pouls er deze bungalow. Het melk- en eierfuuske bleef nog vele jaren staan en fungeerde als schuurtje; het werd in 2004 afgebroken. De bungalow is sinds 2002 eigendom van de familie Aan den Boom-Derikx. Op de voorgevel van de bungalow prijkt nog steeds de naam 'den Drej'. De zandweg naar de Heldenseweg bestaat niet meer.

"Oos Noets, maart 1950" (redactie door Tjeu Hermans)

De redactie van het (studenten)blaadje 'Oos Noets' was bedoeld om de mannen in Indië op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Neer. Zo zouden ze 'zich ontwent gaan voelen' als ze terugkeren in Neer. Het blaadje moest 'een luchtbrug zijn, waarover 'snoeperig voedsel' geparachuteerd wordt, dat in kern degelijke vitaminen bevat voor geestelijk zelfbehoud. DIT IS HET HOOFDDOEL VAN OOS NOETS'.Deze uitgave begint met de gedachte over het Paasfeest.Daarna volgt een verhaal 'Van slók en sjónk' over de vastenpot bij kinderen. In een pot zaten zwarte 'kermels', die de vrouw van Sjoe Koeab . De kinderen wilden zo graag een snoepje en dan gebeurt het.. de glazenpot valt (per ongeluk?) uit de handen en overal kwam je het snoep tegen.Ook de volwassenen moesten vasten; niet roken en geen vlees. Over dat laatste wordt dan nog even verteld hoe Neerse boeren in de 15de eeuw met karren vol ham naar de mensen in Venlo gingen om hen van eten te voorzien.Er kwamen ook weer regelmatig Neerse mannen met de boot terug uit Indië. Daar wordt melding van gemaakt.In een slotverhaal krijgen we een indruk van het dagelijkse leven in Indië.Ook dit nummer van 'Oes Noets' is meer dan de moeite waard om te lezen.

"Liedjes van Tudderen" (redactie door Tjeu Hermans)

In 'Oos Naer' (jaargang 5, nr.15, maart 2003) hebben we een artikel geplaatst over de roemruchte Neerse vriendenclub 'Tuddern'. Zij vrolijkten eind jaren '40 en begin jaren '50 (van de vorige eeuw) bij bruiloften en partijen en andere gelegenheden waar maar iets te feesten viel, de gasten op met hun vaak originele liedjes en excentrieke outfit. De redactie heeft de beschikking gekregen over een map met teksten van een 30-tal liedjes. Daaruit wil de redactie in komende nummers van Oos Naer een aantal publiceren. Op de foto:1ste rij (vooraan): Har Theelen (Har van Sjaen), Gieërla Timmermans (Gieël van Gieërlingske, Piet Hermans (Piet van Waals Sefke)2de rij: Ton Theelen (Tunnes van Sjaen), Piet Emonts (Piet van Ketrien), Sjaak Boonen (Sjaak van Dingenaas Sef), Har Louisse (Har van Lowies, Jo Winkelmolen (Jo vanne Smaed)

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer" (redactie)

Een nieuwe opgave...Wie herkent hier deze dames? Waar is deze foto gemaakt? Wanneer is deze foto gemaakt? Reacties aan het redactieadres: redactie.oosnaer@gmail.com