"Oos Naer 50" (jaargang 13, nr. 50, december 2011)

Op de voorkant van deze jubileum-uitgave nr.50 staat een foto van het voormalig KJV-gebouw, gezien vanaf de Napoleonsweg met rechts een kijkje in de Engelmanstraat.Het KJV-gebouw heeft een aantal jaren plaatsgemaakt voor een kantoorgebouw van CHR Clay Solutions. Let eens op de elektriciteitsmasten en het transformatorhuisje (midden op de foto zichtbaar direct achter de eerste boom).Verder achteraan rechts in de Engelmanstraat ligt brouwerij 'De Lindeboom'. De Engelmanstraat is van deze kant afgesloten i.v.m. aanpassingen destijds aan de Napoleonsweg. Komende vanaf Haelen richting Neer ligt rechts van de Engelmanstraat bouwfirma Geelen (op deze foto niet zichtbaar).

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

In deze rubriek staat de redactie even stil bij het 50ste nummer van 'Oos Naer'. De redactie wil hierbij de mensen bedanken, die ooit een bijdrage hebben geleverd aan het verenigingsblad. Het eerste nummer van 'Oos Naer' verscheen in september 1999 (op A5-formaat en groene kaft). Nu, december 2011, hebt u de 50ste uitgave voor u. Het verenigingsblad met vooral artikelen uit het verleden, met onderwerpen op gebied van archeologie, genealogie, volskunde, cultuur, kortom de heemkunde van Neer en zijn omgeving. De vele reacties bewijzen, dat er toch omgekeken wordt naar het verleden. Het blad voor u en door u is hier van toepassing. Uw medewerking door het insturen van artikelen en foto's bewijst eens te meer uw betrokkenheid hierbij. Veel dank zijn we verschuldigd aan de redactie en schrijvers om steeds weer een nieuwe uitgave te presenteren. Wij spreken de hoop uit dat de samenwerking tussen het redactieteam en u als lezer ook voor de toekomst gewaarborgd blijft.Tot slot ... veel leesplezier! Voorzitter heemkundevereniging 'Oos Naer', Jo Beeren.

"De redactie van 'Oos Naer"

Op de tweede pagina stellen de huidige redactieleden zich voor. Elk redactielid geeft hierbij kort aan welke specifieke taken hij of zij heeft.

"Oos Noets, october 1950, slotnummer" (redactie door Tjeu Hermans)

Dit is de laatste aflevering van een serie uit de jaren 1945-1950, waarbij enkele Neerenaren een 'blaadje' verzorgden voor de Neerse soldaten die in het toenmalige Nederlands-Indië hun militaire dienstplicht vervulden. Het initiatief voor dit blaadje kwam van de Neerse studentenclub met steun van het 'Thuisfrontwerkcomité'; ze noemden het blaadje 'Oos Noets'. Burgemeester Vennekens opende deze aflevering om de 'redactieleden van Oos Noets' te bedanken voor het samenstellen en verzorgen van het blaadje. De contacten, die daardoor werden onderhouden van het thuisfront met de Neerse soldaten, waren van grote waarde. In de 'Open brief' van Handrie wijst hij op het feit, dat hij nu de gezellige maandelijkse avonden zal missen, waarop artikeltjes voor 'Oos Noets' werden besproken. In 'Oos Noets is ... op' treuren de redactieleden, dat het nu stopt. Ze hadden allemaal keihard gewerkt. Het fijne was, dat ze veelal onder hun pseudoniemen schreven en daarom geen last ondervonden van de lezers. De betrokkenen keken nog eens terug op alles wat er geschreven was. Ook werd stilgestaan bij Sjaak Emonts, die als enige Neerse man, in Nederlands-Indië het leven liet.

Merte Timmermans, Merte van Gieërlingske, was lid van de redactie van 'Oos Noets'. De verdere artikelen stonden veelal in het teken van de laaste uitgave van 'Oos Noets'. "Er worden beelden geschetst uit onze kinderjaren. Toen: niks T.V.-kijken, niks internetten, chatten, -sms-en, -twitteren, -mobiel bellen, -lap-toppen, -computerspelletjes, -joggen, -lijnen, -uit-eten ....."Uit 'Het komend jaarprogramma' lees je hoe de mensen hun avonden in het winter seizoen veelal vulden met toneel, film en acties van verenigingen. Leuk zijn ook de stukjes 'Uit de tijd der rantsoenering', zoals: "Mijn man doet zeer swart werk.", "Ik ben een staande vrouw alleen. "Er is een naschrift bij dit artikel, omdat de werkgroep Indiëgamgers de bedoeling heeft van de verzamelde gegevens een boek te laten samen stellen. U hoort er nog over.

"De bezittingen van het klooster Keizerbosch bij de confiscatie door de Fransen in 1796" (deel 2.2) (door Tjeu Hermans)

De bezittingen van Keizerbosch aan hoeven en landerijen in 1780. In dit deel 2.2 vervolgen we deze serie met de hoeven Merlitienshof, Dikerhof, Hansemer of Suerendonxhof en Vossenhof. 

"Neer, vroeger en nu" (door Koos Luijten)

Neer, vroeger.....

Dit was het huis van broer en zus Sjeng en Toke Houben.Sjeng was dagloner, kluste onder andere voor de zusters en hij tuinierde. Toke was huishoudster. Ze waren kinderen van Corneel Houben en Anna Vestjens. Corneel was houtzager en boer. In de Sjnitskoel zaagde hij van dikke boomstammen planken. Hij had een aparte humor en hield iedereen voor de gek. Hij plaagde vaak kinderen en vertelde hun dan verhaaltjes over kabouters. Achter het boerderijtje zien we de zijgevel van de bakkerij en winkel van Drees Sillekens.

En nu.....

Nadat het boerderijtje enkele jaren leeg had gestaan met het bord "onbewoonbaar verklaarde woning", is het in 1989 afgebroken en werd direct gestart met de bouw van de huidige woningen. Het paadje werd verbreed tot weg en doorgetrokken richting de supermarkt. Langs deze nieuwe weg werden meerdere huizen gebouwd. Op de plaats van het boerderijtje van de familie Houben staat momenteel een dubbel woonhuis. In de voormalige bakkerij van Drees Sillekens woonden na de familie Sillekens al meerdere bewoners. Sinds mei 2011 is er een winkel in gevestigd in onder meer woondecoraties, sieraden en kasten.

"De inlevering van radiotoestellen in Neer tijdens WO II" (door Gidi Verheijen)

De geschiedenis van het radiotoestel in WO II in heel Nederland is door de auteur beschreven in zijn boek "Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog".Bronnen voor zijn onderzoek waren de archieven van de meer dan 1000 toenmalige gemeenten (waaronder ook dat van de voormalige gemeente Neer), het archief van ministeries, provincies, het NIOD, de PTT, enkele relevante bedrijven en het "Bundesarchiv" in Berlijn.In het boek, dat uitsluitend bij de auteur verkrijgbaar is (gvere@planet.nl of 046-4851847), is een uitgebreide bronnenbeschrijving opgenomen. Het boek kost € 19,95; eventuele verzendkosten bedragen € 3,50. In dit artikel wordt verteld hoe de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlanders dwongen hun radio's in te leveren, nadat ze verboden hadden naar buitenlandse radiozenders te luisteren. Daaronder viel ook Radio Oranje, een zender die vanuit Engeland werd uitgezonden. Alle Nederlanders, behalve leden van de NSB moesten hun radio inleveren.Burgemeester Frijns van Neer liet per circulaire weten aan de bevolking om de radio in te leveren in Hotel de Lindeboom. Er worden uiteindelijk van de 2240 inwoners in Neer 174 radiotoestellen naar het inleveringsburau gebracht. Caféhouders hoefden hun radio's niet in te leveren; alleen de afstemcondensator moest door een technicus eruit gehaald worden, want caféhouders gebruikten hun radio vaak als versterker voor hun muziek in het café.foto: In het café van Harrie Geraets stond een Telefunken 543WL op een console. Op de foto dochter Annie van de cafébaas. De radio's (incl. afstemcondensatoren) werden naar Heibloem gebracht. Van de andere Midden-Limburgse gemeenten ging alles naar een centrale opslagplaats in Roermond. Veel Nederlanders houden hun toestel achter en verstoppen het voor de Duitsers. Uiteindelijk gaan er ongeveer 7000 radiotoetellen vanuit Roermond naar Duitsland per binnenvaartschip. In Duitsland werden ze opgepoetst, zonodig gerepareerd en via de radiohandel verkocht. Wat met de ingeleverde toestellen van Neer, Roggel en Heythuysen is gebeurd, is niet duidelijk. Wel is duidelijk, dat de inwoners hun kostbare bezit niet meer hebben teruggezien. 

"100 jaar geleden (10)" (door Jos Geraets)

Sinds 1 december 1892 was Maria Catharina (Cato Knoops) aangesteld als vroedvrouw voor de gemeenten Neer, Buggenum, Haelen en Neer. Ze was in 1894 getrouwd met Veratingen Koeab. De gemeente Neer had in 1911 een verzoek ingediend tot toekenning van een provinciale subsidie t.b.v. de in Neer gevestigde vroedvrouw die in de behoefte aan verloskundige hulp in de voornoemde gemeenten voorzag. Na een lange weg via de provinciale Staten werd uiteindelijk het voorstel om de gevraagde subsidie te verlenen, aangenomen.Een tweede artikeltje beschrijft de 'aanleg van een kunstweg van Neer naar Roggel'. Al in 1903 schreven bewoners van de gehuchten Brumholt, Vlaas, Drees en Kruisstraat een brief aan het gemeentebestuur van Neer, waarin ze gewag maakten van de 'onhoudbare toestand' van de verbindingsweg met Roggel.In 1905 besloot de raad tot de aanleg van een kiezelweg. In 1909 stemde de gemeente Roggel hier mee in. Begin 1911 ontstonden er problemen, omdat Gedeputeerde Staten niet akkoord gingen met het plan van de verbetering van de weg; ook nadat er aanpassingen aangebracht waren. Van de gevraagde kiezelweg kon Neer en Roggel alleen maar dromen.

"De leden van de H. Familie in 1936 nu benaamd" (deel 3) (door Tjeu Hermans met medewerking van Piet Timmermans)

Dit is al weer de derde deelfoto van de serie: De leden van de H. Familie in 1936 nu benaamd. Deze derde deelfoto omvat de nummers 045 t/m 072.

Enkele gezichten, die duidelijk herkenbaar zijn:

048: Jacobus, Hubertus van Ratingen, Veratinges Koeab
050: Peter Hendrikus Hubertus Winkelmolen, Boeane Driek
056: Hendrikus Hubertus Winkelmolen, Fuus Driek
057: Johannes Antonius Winkelmolen, vader van Boeane Drie
060: Mathijs Boonen, Louw Ties062: Gerlacus Timmermans, de aoje Gieërla
064: Mathias (Ties) Levels, Partrots Ties
070: Hendrikus Josephus Vennekens, Handrie van Vènnekes, burgemeester. 

Zoals u ziet, hebben we bij de nummers 47, twee jeugdige personen, en 69, een half hoofd, geen bijpassende namen kunnen vinden. Misschien zijn die twee jongens op nummer 47 er stiekem bij gaan staan. Hoe dan ook, u bent als lezer uitgenodigd deze leegtes op te vullen en eventueel aan de redactie door te geven.

"40 jaar geleden ... lang geleden? (deel 2) (door de werkgroep Krantenknipsels)

De werkgroep Krantenknipsels verzamelt alles wat over Neer wordt gepubliceerd. In de serie "40 jaar geleden ... lang geleden?" wordt telkens een knipsel geplaatst van een gebeurtenis van 40 jaar geleden. Deze keer een knipsel  uit de krant van 3 augustus 1971 over het aanbieden van een herinneringsplaquette aan de gemeente Neer als dank voor de hulp aan Canadese piloten in de Tweede Wereldoorlog.