Werkgroep Beeld en Geluid

Doelstelling van de werkgroep is het verzamelen van materiaal welk is vastgelegd op beeld- en geluiddragers die waarde hebben voor Neer. Te denken valt aan foto’s, films, geluidsopnames maar ook prenten, brief- en ansichtkaarten, grammofoonplaten en andere vormen van beeld en geluid.

De verzamelde materialen worden (indien mogelijk) gedigitaliseerd, geordend, gerubriceerd en gearchiveerd door de leden van de werkgroep volgens een uniforme procedure. De materialen die worden aangeboden als gift voor de vereniging of beschikbaar worden gesteld om gekopieerd  c.q. gescand te worden, worden ook via een vaste procedure verwerkt. Bij deze verwerking worden, voor zover bekend, de gegevens opgenomen van de begunstiger, voorstelling en namen van eventuele personen aanwezig op het materiaal met de datum van de gebeurtenis.

Tot op heden heeft de heemkundevereniging OOS NAER ruim 8000 foto’s, tientallen films,  CD’s  en DVD’s waarop beeld en geluid is vastgelegd in haar bezit.

De werkgroep houdt zich altijd aanbevolen voor het in ontvangst nemen van beeld en geluid materiaal in welke vorm dan ook. Bij het beschikbaar stellen van materiaal wordt er van uit gegaan dat dit gebruikt mag worden voor publicatie tenzij er schriftelijk verzocht wordt om materiaal niet te gebruiken voor publicatie of pas na een later tijdstip. Indien gewenst wordt het materiaal gelijk verwerkt en kan men het weer mee terug nemen. Leden van de werkgroep zullen ook mensen actief benaderen voor het beschikbaar stellen van materiaal.

Het verwerken van materialen gebeurt tijdens werkgroep- en inloopbijeenkomsten. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten vindt er ook overleg plaats over actuele zaken en worden plannen gemaakt voor de toekomst, afspraken vastgelegd in notulen en een actie en besluitenlijst.

Van belangrijke gebeurtenissen wordt getracht feiten mbt beeld en/of geluid vast te leggen of in bezit te krijgen.

De werkgroep kan kopieën beschikbaar stellen aan derden als hier om gevraagd wordt of geeft inlichtingen en/of ondersteuning , denk bijvoorbeeld aan genealogisch onderzoek, zusterverenigingen, projecten, presentaties of tentoonstellingen.

Mensen die interesse hebben in deelname aan de werkgroep zijn altijd welkom en kunnen tijdens een inloop om informatie vragen of men kan contact opnemen via de contactpagina op de site.