Werkgroep Beeld en Geluid

Doelstelling van de werkgroep is het verzamelen van materiaal dat is vastgelegd op beeld- en/of geluiddragers die betekenis hebben voor Neer. Te denken valt aan foto’s, films, geluidsopnames maar ook prenten, brief- en ansichtkaarten, grammofoonplaten en andere vormen van beeld en geluid.

De verzamelde materialen worden gedigitaliseerd, geordend, gerubriceerd en gearchiveerd door de leden van de werkgroep volgens een uniforme procedure. De materialen die worden aangeboden als gift voor de vereniging of beschikbaar worden gesteld om gekopieerd c.q. gescand te worden, worden ook via een vaste procedure verwerkt. Bij deze verwerking worden, voor zover bekend, de gegevens opgenomen van de begunstiger, voorstelling en namen van eventuele personen aanwezig op het materiaal met de datum van de gebeurtenis.

Tot op heden heeft de heemkundevereniging OOS NAER ruim 10.000 foto’s, tientallen films, CD’s en DVD’s waarop beeld en geluid is vastgelegd in haar bezit.

De werkgroep houdt zich altijd aanbevolen voor het in ontvangst nemen van beeld- en geluidmateriaal in welke vorm dan ook. Bij het beschikbaar stellen van materiaal wordt dit vastgelegd via een formulier. Daarbij wordt het gebruik vastgelegd voor publicatie door OOS NAER tenzij er schriftelijk verzocht wordt om materiaal of gedeeltes niet te gebruiken voor publicatie of pas na een later tijdstip. Indien gewenst wordt het materiaal gelijk verwerkt en kan men het weer mee terugnemen. Leden van de werkgroep zullen ook mensen actief benaderen voor het beschikbaar stellen van materiaal.

Het verwerken van materialen gebeurt tijdens werkgroep- en inloopbijeenkomsten. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten vindt er ook overleg plaats over actuele zaken en worden plannen gemaakt voor de toekomst, afspraken vastgelegd in notulen en in een actie- en besluitenlijst.

Van belangrijke gebeurtenissen wordt getracht feiten m.b.t. beeld en/of geluid vast te leggen of in bezit te krijgen.

De werkgroep kan in overleg kopieën beschikbaar stellen aan derden of geeft inlichtingen en/of ondersteuning, denk bijvoorbeeld aan genealogisch onderzoek, zusterverenigingen, projecten, presentaties of tentoonstellingen.

De leden van de werkgroep zijn: Hans Mingers, Jo Beeren, Jan van der Meer, Karel Noblesse, Nic Delissen, Pierre Kuijpers en Mat van Roij. Contactpersoon is Hans Mingers.

Mensen die interesse hebben in deelname aan de werkgroep zijn altijd welkom en kunnen tijdens een inloop kennismaken met de werkzaamheden. Voor informatie of vragen kan men contact opnemen via beeldengeluid@oosnaer.nl