Reportages

Reportage jaarvergadering OOS NAER 27 maart 2019

Op woensdag 27 maart vond de jaarvergadering plaats van heemkundevereniging OOS NAER in de Haammaeker. Na het welkomstwoord door voorzitter Jo Beeren en het stilstaan bij de overleden leden was het de beurt aan secretaris Jo Kuijpers voor het presenteren van het jaarverslag en het tonen van de activiteiten van 2018 middels een powerpointpresentatie. Hierna volgde het financieel jaarverslag van 2018 door penningmeester Pierre Kuijpers en een overzicht van de begroting voor 2019. De kascontrole werd goedbevonden bij monde van Har Kuijpers die de controle heeft uitgevoerd samen met Piet Reinders. Voor deze kascommissie was dezelfde Piet Reinders aftredend en werd deze plek ingevuld door Sjaak Beeren. Statutair waren de bestuursleden Jo Beeren, Pierre Kuijpers en Hans Mingers aftredend waarbij allen zich herkiesbaar stelden welk door de vergadering werd goedgekeurd. Tevens is Tjeu Scheepers toegetreden tot het bestuur waarbij hij de functie van secretaris gaat overnemen van Jo Kuijpers. Tjeu Scheepers was pas op een later tijdstip op de vergadering aanwezig in verband met andere verplichtingen. Bij de mededelingen werd vermeld dat er een boekje in de maak is in het verlengde van de expositie over de Engelmanstraat van 30 december 2018 en er werd een oproep gedaan voor schrijvers van artikelen voor het heemkundeblad. Na het officiele gedeelte was het tijd voor vermaak en nostalgie verzorgd door de groep 'De Soetse' uit Ell. De groep gevormd door de drie heren Jan Custers, Dick Goldenbeld en Wiel Huyskens vermaakten het publiek met hun liedjes en enkele anekdotes uit vroeger tijden waarbij vooral het stukje over het 'wief' dat haar man verdacht van vreemdgaan bijzonder in de smaak viel. Er werd bij menig deuntje vlijtig meegezongen en geklapt. Na het optreden werden de heren bedankt voor hun prestatie en kregen ze een warm applaus en een Neerse dronk mee naar huis middels enkele 'Gouverneurs'. De avond mag met dit alles geslaagd genoemd worden. Zie beneden een aantal foto's voor een impressie van de avond met dank aan Wiel aan den Boom en Mat van Roij.