Reportages

Jaarvergadering OOS NAER 22 maart 2023

Op woensdagavond 22 maart om 20.00 uur was de jaarvergadering van OOS NAER. De avond bestond uit twee delen waarin het eerste deel de vergadering plaatsvond en in het tweede deel een reportage werd getoond van het Zwarte Grens spektakel gehouden afgelopen zomer. Het eerst was het woord aan Jo Beeren, als voorzitter, die iedereen welkom heette en daarna aan secretaris Tjeu Scheepers die via een PowerPointpresentatie de activiteiten van OOS NAER in het jaar 2022 de revue liet passeren. Hierna was het woord aan Elly van Roij-Ortan die als penningmeester de jaarrekening over 2022 presenteerde en opvallende zaken toelichtte waarna de begroting over 2023 door haar werd gepresenteerd. Volgende in de rij was de kascommissie met de leden Sjaak Beeren en Peter van der Horst die het bestuur decharge verleende en een compliment gaf aan de penningmeester. Tot nieuw kascontrolecommissielid werd Peter Metsemakers benoemd die de regulier aftredende Sjaak Beeren aflost. De aftredende, maar herkiesbare bestuursleden Jo Kuijpers, Tjeu Scheepers en An SImons, werden met algehele stemmen herkozen. Als nieuw bestuurslid werd Don Fijten door de vergadering aangenomen nadat deze zich via een filmpje had voorgesteld i.v.m. verblijf in het buitenland voor zijn werkgever. Jo Beeren trad terug als voorzitter om het stokje over te dragen aan Tjeu Scheepers als nieuwe voorzitter. Als dank voor zijn jarenlange inzet als voorzitter kreeg Jo een mooie bos bloemen aangereikt. Jo blijft wel als bestuurslid voor de heemkunde functioneren. Omdat Tjeu Scheepers het secretariaat al onder zijn hoede had en dit niet gelijktijdig kan met zijn benoeming tot voorzitter wordt Don Fijten benoemd tot secretaris. Het volgende agendapunt was het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2024 te verhogen naar €25,- i.v.m. de ontwikkelingen van de prijzen en het dalende aantal leden. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Er waren geen mededelingen meer en van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Na een korte pauze, waar de aanwezigen een gratis consumptie aangeboden kregen door de vereniging, werd gestart met de film die gemaakt is over de uitvoering van het toneelstuk 'De Zwarte Grens'. Na deze film die zeer goed ontvangen werd was het einde van de avond bereikt en was het inmiddels half elf. OOS NAER dankt alle aanwezigen en alle leden voor hun steun van het afgelopen jaar 2022 en wenst iedereen een gezond 2023.